Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΔΛΠ
FINAS A.E.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΔΛΠ
Η FINAS αναλαμβάνει τη συνολική διαχείριση και επίβλεψη της οικονομικής διεύθυνσης σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας.
Λογιστικές Υπηρεσίες
Φορολογικές Υπηρεσίες
Διεθνής Φορολογικός Προγραμματισμός
Διαρκής φορολογική υποστήριξη
Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι
Διαχείριση φορολογικών ζητημάτων
Ίδρυση και διαχείριση εταιριών και καταπιστευμάτων
FINAS AE Οικονομικές,Λογιστικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βασ. Σοφίας 120 ΤΗΛ. 210 6401050 - FAX 210 6401070
Εταιρεία
Υπηρεσίες
Οικονομικές
Διοίκηση
Χρηματοοικονομικά
abc Solution
Αρχική <--- Υπηρεσίες <--- Οικονομικές
Τήρηση βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ και του ΚΝ 2190/1920
Επιμέλεια,σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου των πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων,συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών  και όλων των εγγράφων κατά την τρέχουσα λειτουργεία της εταιρείας
Συμπλήρωση και φύλαξη Βιβλίων Πρακτικών ΔΣ,ΓΣ και Μετοχολογίου της εταιρείας υποχρέωση δημοσίευσης των Πρακτικών ΔΣ και ΓΣ καθώς και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του πελάτη
Έλεγχος της τήρησης των οικονομικών όρων των συμφωνιών του πελάτη με τους εκάστοτε πελάτες ή και προμηθευτές του
Σύνταξη οικονομικών αναφορών σχετικά με τη λειτουργεία της επιχείρησης του πελάτη και με βάση τα από την εταιρεία καταχωρημένα δεδομένα των Βιβλίων και Στοιχείων του πελάτη
Σύνταξη ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (απλών και ενοποιημένων) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) και τις αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.